سه شنبه ٩ خرداد ١٣٩٦

مراحل اجرای رویداد • ثبت نام اولیه در رویداد
 • بررسی تیم های متقاضی بر اساس موضوع و رزومه کاری
 • ثبت نام نهایی و مشخص شدن تیم های شرکت کننده
 • ثبت نام در رویداد تا 31 اردیبهشت 1396 تمدید شده است
 • اجرای رویداد متنا به مدت 3 روز
 • برگزاری کلاس های آموزشی جهت آشنایی با روند رویداد
 • ارائه مسائل و مشکلات صاحبان صنعت
 • ارائه ایده ها از طرف تیم های شرکت کننده جهت رفع مشکلات مطرح شده
 • داوری ایده ها
 • معرفی ایده های برگزیده
 • برقراری ارتباط سازنده و مؤثر تیم های برگزیده با صاحبان صنایع
 • مذاکره و عقد قرارداد میان ایده پردازان و صنایع مرتبط

مربیان

سرمایه گذاران و فن آفرینان

تسهیلگرانحامیان رویداد